ورود به سایت

مدیریت رفتارسازمانی

مدیریت رفتارسازمانی

  • مدرس و سخنران مدیریت رفتار سازمانی در شهرداری تهران به مدت 2 سال
  • مدیریت کارگروه یکصد متخصص منابع انسانی در شهرداری تهران در سال 1397